Stadgar

 
SALs STADGAR antagna på årsmötet den 19 april 2010§ 1 Förbundets ändamål skall vara att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. Förbundet skall verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst.

§ 2 Förbundets namn är Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst, en väl beprövad integrativ omvårdnad. Medlemskap i förbundet förutsätter genomförd eller pågående sjuksköterskeutbildning.

§ 3 Årsmötet ska utlysas senast två veckor före årsmötet ska äga rum. Årsmötet ska hållas senast den 30 april varje år. Årsmötet väljer styrelse och suppleanter, fastställer årsavgift och väljer en revisor och en revisorsuppleant samt valberedning. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse läggs fram för årsmötet, som beslutar om man kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 4 Styrelsen skall bestå av 5-7 ordinarie medlemmar samt 2-4 suppleanter. Minst två av styrelsens medlemmar skall vara medlem i Antroposofiska Sällskapet.

§ 5 Styrelsen fattar beslut när minst 5 av styrelsens medlemmar är närvarande. Enighet skall eftersträvas.

§ 6 Styrelsemedlem och suppleant väljs på 2 år. Revisor och revisorssuppleant samt valberedning väljs på 1 år.

§ 7 Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna skall för att vara giltiga bifallas av minst 2/3 av medlemmarna som deltar i röstningen. Beslut skall fattas av 2 medlemsmöten som följer på varandra med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
§1 får ej ändras.

§ 8 Förbundet kan upplösas i samma ordning som gäller för stadgeändring. Styrelsen skall lägga fram förslag till medlemsmötet angående disponeringen av förbundets medel.