Stadgar

 
SALs STADGAR antagna på årsmötet den 19 april 2010§ 1 Förbundets ändamål skall vara att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. Förbundet skall verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst.

§ 2 Medlemskap i förbundet förutsätter genomförd eller pågående sjuksköterskeutbildning.

§ 3 Årsmöte hålls varje år före 30 april. Årsmötet väljer styrelse och suppleanter, fastställer årsavgift och väljer en revisor och en revisorsuppleant samt valberedning. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse läggs fram för årsmötet, som beslutar om man kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 4 Styrelsen skall bestå av 5-7 ordinarie medlemmar samt 2-4 suppleanter. Minst två av styrelsens medlemmar skall vara medlem i Antroposofiska Sällskapet.

§ 5 Styrelsen fattar beslut när minst 5 av styrelsens medlemmar är närvarande. Enighet skall eftersträvas.

§ 6 Styrelsemedlem och suppleant väljs på 2 år. Revisor och revisorssuppleant samt valberedning väljs på 1 år.

§ 7 Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna skall för att vara giltiga bifallas av minst 2/3 av medlemmarna som deltar i röstningen. Beslut skall fattas av 2 medlemsmöten som följer på varandra med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
§1 får ej ändras.

§ 8 Förbundet kan upplösas i samma ordning som gäller för stadgeändring. Styrelsen skall lägga fram förslag till medlemsmötet angående disponeringen av förbundets medel.