Årsmötesprotokoll 2017

 

Årsmöte SAL lördag 22/4 2017

SAL – Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst.

 • 1 Mötet öppnas med sjuksköterskespråket och en presentation av oss som medverkar i mötet.
 • 2 Mötesordförande: Madeleine Lagerwall
 • 3 Mötessekreterare: Susann Öqvist och justerare Susanne Börjeson och Dagny Jonsson
 • 4 Fastställde att mötet är stadgeenlig utlyst
 • 5 Dagordning godkändes efter komplettering. Man hade skrivit § 5 två gånger istället för § 6.
 • 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp med tillägg Agneta Öhman som adjungerande och ändring valberedning Ulla Reiman istället för Gerard Böhme.
 • 7 Mötet godkänner verksamhetsberättelsen
 • 8 Ekonomisk rapport lästes upp av Dagny Jonsson, årets resultat -3 423kr. Diskussion om SAL- bladet kan skickas ut enbart per mail för att minska portokostnaden men vi har medlemmar som inte nyttjar dator i så hög utsträckning, risken finns att vi mister dem.
 • 9 Vår revisor Anne-Sofie Hammarqvist har avgett revisionsberättelse som förordar att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
 • 11 Val av ny styrelse

Ordinarie:

Anna Adler                      -vald 2016 för 2 år

Anita Hägglund                  -vald 2017 för 2 år

Dagny Jonsson                  -vald 2017 för 2 år

Maria Wängemar              -vald 2017 för 2 år

Anne Ingeborg Haugholt   -vald 2016 för 2 år

Susann Öqvist                    -vald 2016 för 2 år

Suppleanter:

Frida Brandt Burman         -vald 2016 för 2 år

Susanne Börjeson               -vald 2017 för 2 år

Anu Tulinen                       -vald 2016 för 2 år

Malin Sohl                         -vald 2017 för 2 år

Som adjungerande valdes:

Agnetha Öhman, Gerhard Böhme, Agneta Granstrand, Madeleine Lagerwall.

 • 12 Som revisor valdes Harriet Alborg på 1 år

Som revisorssuppleant valdes Agnetha Öhman på 1 år

 • 13 Som valberedning valdes Elisabeth Ydrén och Ulla Reiman
 • 14 Att teckna SAL´s firma var för sig valdes

Dagny Jonsson

Susanne Börjesson

 • 15 Som representant till SAMT valdes Susann Öqvist, till SSF valdes Anita Hägglund,

till INSAM valdes Ann-Ingeborg Haugholt och Susanne Börjeson

 • 16 SALs bidrag till verksamheter.

Beslutade att ge SAMT 600kr för 2018. (Beslutas 1 år i förtid eftersom SAMT har sitt årsmöte

före oss och årsavgiften måste vara betald för att vi skall få delta)

Beslutade sänka avgiften till ICANA, ger 2 000kr nu och eventuellt ytterligare 500kr i höst om vi har råd.

 • 17 Fastställde medlemsavgiften för 2018 till 200 kr och pensionär 150 kr.
 • 18 Övriga ärenden

Förslag godkändes att SAL´s hemsida finns under SAMT´s hemsida. Vi måste i så fall kunna uppdatera vår hemsida själva och web-kostnaden skall vara lägre än den vi nu har.

 

Sekreterare                              Justerare                                             Justerare

Susann Öqvist                       Dagny Jonsson                                      Susanne Börjeson